Revize elektro

Naše místní firma Revize Bílek Elektro se zaměřuje především na revizní činnost v oboru elektro. Elektrickou revizí je myšleno ověření jeho stavu z hlediska bezpečnosti. Elektrorevize zahrnuje prozkoumání dokumentace, vizuální prohlídky a měření a nakonec vypracování revizního protokolu (revizní zprávy). Provedením a vypracováním elektrorevize také přebíráme na sebe podstatnou část zodpovědnosti za případné selhání takové elektroinstalace, hromosvodu či elektrického zařízení, stroje nebo spotřebiče a další právní důsledky. Elektrické revize provádíme v Jablonci nad Nisou, Liberci, Vrchlabí, Hradci Králové, Jičíně, Mladé Boleslavi, Nové Pace, Dvoře Králové, Turnově a Trutnově.

Co si pod pojmem revize elektro vlastně představit?

Revize elektrických zařízení, jako zařízení vyhrazených, jsou dány legislativně zejména zákoníkem práce a dalšími zákony a vyhláškami, viz. legislativa elektrorevizí. Revize elektrických zařízení a elektrických instalací jsou prováděny proto, aby s ověřila elektrická bezpečnost těchto elektrických zařízení. Znamená to, že elektrická zařízení provozována v různých prostředích jsou provedena tak, aby nebyla nebezpečná pro osoby, zvířata, majetek a ostatní věci apod. To znamená, např. že mají dostatečné krytí, jsou chráněna proti zkratům a nadměrnému oteplení, jsou provedena tak, že nedávají popud k vzniku požáru, při poruchových stavech nebudou nebezpečná a pokud k poruchovému stavu dojde, budou spolehlivě odpojena od zdroje elektrické energie.

Nadstandardní a doplňující úkony měření

Z hlediska kontrol a prohlídek jsou mezi prováděnými revizemi také určité rozdíly. Např. jsou prováděny revize s měřením elektrických parametrů, ty musí v rámci revize provádět každý revizní technik, ale k těmto revizím jsou doplněny fotografie infrasnímků vybraných elektrických zařízení, zejména rozvaděčů, elektromotorů, instalačních odbočných krabic, fotovoltaických polí, nebo alespoň měřeními pomocí infrateploměrů. Infrasnímky nejsou povinné, i laik pochopí, že jeden infrasnímek rozvaděče nebo elektromotoru vypoví o oteplení uvnitř zařízení více než deset měření. Z praxe vyplývá, že termosnímky z infakamer nebo infrateploměrů jsou neocenitelným pomocníkem při zjišťování skrytých závad způsobených postupným oteplením spojů apod.

Dalším nadstandardním úkonem je důsledná elektronická evidence vašich zařízení, která nabízí rychlou a přehlednou orientaci, vyřazování a doplňování. Naše elektronická evidence všech přístrojů nám také umožňuje hlídat za vás důležité termíny elektro revizí a tím šetří váš čas. Samozřejmostí je pro nás optaření každého elektro zařízení štítkem s čárovým kódem pro pohodlnou evidenci a inventůru vašeho majetku.

Infrasnímky elektroinstalace a rozvodů

Toto téma je nanejvýš aktuální, protože elektrická zařízení jsou skutečně navrhována přesně a již neplatí, že jsou jednou nebo dvakrát předimenzována jako za dřívějších dob. To, že elektrická zařízení jsou mnohem náchylnější k poruchám, přispívá i to, že v napájecí elektrické síti jsou ve vyšší míře přítomna rušivá napětí a jak by řekl elektrotechnik, současná elektrická síť již není to, co bývalo i proto, že jsou používána moderní zařízení, produkující vyšší harmonické apod.

Např. provádění dnes tak rozšířených fotovoltaických elektráren platí, že bez infrasnímků panelových polí je revize takovéto fotovoltaické elektrárny z našeho pohledu neúplná a lze říci, že skryté vady článků a buněk panelů, spojů v panelech nelze odhalit, ale následky jsou takříkajíc fatální s negativním především ekonomickým dopadem.

Tak jako v každé lidské činnosti platí i zde dvojnásob, že když dva dělají totéž, není to totéž.

Na závěr lze tedy konstatovat, že elektrické revize především větších celků prováděná a doplněná infasnímky vybraných elektrických komponentů posunují tyto revize na vyšší úroveň, ale jsou samozřejmě dražší. Co je nám platná elektrická revize např. elektrické instalace s rozvaděči, bez závad, když dojde k havárii po revizi. I zde lze namítnout, nepřeceňovat infrasnímky, ale zkušenost praví, že velké množství havárií elektrických zařízení mající svůj původ ve zvýšených přechodových odporech, které jsou běžným měřením těžko zjistitelné, ale pomocí infranímků již zjistitelné jsou a lze tedy závadám předcházet. Spoje s vyšším odporem jsou prostě teplejší a při delší době působení vyšší teploty se dále zvyšují, až dojde k destrukci. Jedná se plíživou dlouhodobou závadu.

I zde platí rčení, že zadarmo drahý.

Elektrické revize se dělí na dva zásadní okruhy a to na elektrické revize v prostředí s nebezpečím výbuchu a na elektrické revize bez nebezpečí výbuchu a dále na elektrické revize s vysokým napětím.

Z hlediska druhů elektrických zařízení se revize elektro dělí podle druhů elektrických zařízení:

  • Revize elektrických instalací v prostředí s nebezpečím výbuchu, v prostředí bez nebezpečí výbuchu, prostory s vysokým napětím
  • Kontroly elektrických strojů v prostředí s nebezpečím výbuchu, v prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • Revize ručního nářadí
  • Revize hromosvodů
  • Revize elektrických zařízení a přístrojů se šňůrovými přívody

Prováděná revizní činnost firmy Elektrorevize Ing. Petr Bílek ELEKTRO:

Výchozí, periodické a mimořádné revize elektroinstalací

Provádíme výchozí a periodické revize elektro v objektech v běžném prostředí i v prostředí s nebezpečím výbuchu, viz revize elektroinstalací. Jsme schopni provést elektrické revize i mimořádně po opravě elektroinstalace.

Revize hromosvodů

Zpracujeme výchozí, periodické a mimořádné revize hromosvodů různého typu. Revizí hromosvodů a odstraněním revizních závad na hromosvodech zajistíme plnou funkčnost hromosvodu. Tím pádem je chráněn váš majetek, především elektronika, počítače a ostatní elektrické spotřebiče před účinky elektrických výbojů vysokého napětí. Vypracováním revizní zprávy se také zajistí právní ochrana provozovatele provozovatele daného objektu a nedochází ke krácení pojistného plnění v případě havárie.

Revize elektrických zařízení a strojů nízkého napětí

Provádíme revize elektrických zařízení a strojů nízkého napětí, elektroinstalací rodinných domů, obytných domů, bytů, bytových jader, kanceláří, škol, průmyslových objektů, obchodů apod.

Revize elektrického nářadí

Máme na starost i elektrorevize ručního nářadí. Jsou to především vrtačky, brusky, nýtovačky, míchadla a ostatní drobné spotřebiče, které jsou napájeny ze sítě. Spotřebič je po kontrole opatřen štítkem, který označuje, že je nářadí v pořádku z hlediska bezpečnosti.

Revize elektrických pracovních strojů a zařízení

Provádíme revize – kontroly elektroinstalací pracovních strojů a zařízení, viz revize elektrických strojů. Provádíme revize elektrických spotřebičů se šňůrovými přívody. Zajišťujeme měření na přístrojích zejména z hlediska bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem a proti možnému zapříčinění požáru.

Protokoly a určení vnějších vlivů

Zpracováváme protokoly o určení vnějších vlivů. Určíme prostředí podle normy, kde se dané elektrické zařízení nachází a navrhneme optimální ochranu, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska životnosti elektrického zařízení. Vše zpracujeme do projektové dokumentace.

Odstranění revizních závad

Revizní opravy provádíme většinou automaticky a rovnou na místě. Jedná se především o dotažení šroubů, výměnu pospojení, jistících obvodů a dalších nevyhovujících částí. Revizní závady širšího rozsahu odstraňujeme po domluvě se zákazníkem.